Rusza rekrutacja do przedszkoli
Suwałki 27/01/2021

Uwaga rodzice. 2 marca rusza elektroniczna rekrutacja do suwalskich przedszkoli oraz pierwszych klas szkół podstawowych. Znamy już kryteria oraz harmonogram przyjęć do tych placówek.

Kryteria wynikające z ustawy Prawo Oświatowe to wielodzietność rodziny, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców, niepełnosprawność obojga rodziców, niepełnosprawność rodzeństwa, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie oraz objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Oprócz powyższych kolejne kryteria określające przyjęcia dzieci do suwalskich przedszkoli określa stosowna Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach. Za każde kryterium przyznawana jest konkretna liczba punktów:

– dziecko rodzica posiadającego Suwalską Kartę Mieszkańca – po 30 pkt za każdego rodzica;
– dziecko obojga rodziców pracujących lub uczących się/studiujących w systemie dziennym – 50 pkt;
– rodzeństwo uczęszczające do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru w bieżącym roku szkolnym – 40 pkt;
– dziecko uczęszczające w bieżącym roku szkolnym do żłobka lub innej placówki opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3, wpisanej do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych/Wykazu dziennych opiekunów prowadzonych przez Prezydenta Miasta Suwałki – 30 pkt;
– dziecko, które w danym roku szkolnym jest objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego – 20 pkt;
– dziecko, które posiada opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka, wydaną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną – 10 pkt.

Rekrutacja rusza 2 marca i potrwa do 16 marca.

Także 2 marca rusza rekrutacja do klas I suwalskich Szkół Podstawowych. Szczegółowe informacje na ten temat znaleźć można na stronach suwalskiego Urzędu Miasta.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2023. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook