NIK o stanie dróg
warmińsko-mazurskie 09/11/2017

Mimo wielu prowadzonych prac remontowych część dróg na Warmii i Mazurach nadal znajduje się w stanie technicznym, który zagraża bezpieczeństwu. Takie wnioski płyną z kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli.

Sprawdzonych w zakresie budowy i utrzymania dróg lokalnych zostało 12 samorządów w województwie, wśród nich powiat piski i węgorzewski. Kontrola obejmowała inwestycje zrealizowane w okresie od roku 2014 do pierwszego kwartału roku bieżącego. W tym czasie kontrolowane gminy i powiaty wyremontowały 270 km dróg lokalnych, wydając na ten cel 105 milionów złotych.

Jak informuje NIK, inwestycje zostały w większości wykonane prawidłowo. Wśród nieprawidłowości wymieniane są dwa przypadki niewłaściwego zastosowania Prawa budowlanego polegające na niezgłoszeniu prowadzonych prac. Jeden z nich dotyczy powiatu piskiego.

W trzech samorządach stwierdzono nieprawidłowości przy wyborze wykonawców prac.

Dodatkowo część zarządców dróg nie przeprowadzała okresowych kontroli ich stanu technicznego. Dotyczy to m.in. Starostwa Powiatowego w Węgorzewie.
Zastrzeżenia kontrolerów budzą też przypadki nieprawidłowego oznakowania.

Jak wskazuje Krzysztof Kwiatkowski, prezes NIK – wciąż wiele dróg pozostaje w fatalnym stanie.

W wystąpieniach pokontrolnych NIK zobowiązał samorządy do naprawienia stwierdzonych nieprawidłowości.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook